Ważne informacje

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

dla Wystawców XVI Targów Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA
w Łodzi w dniach 18 – 19.04. 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Termin targów: 18 – 19 kwietnia 2020 r.
2. Miejsce: Hala Expo-Łódź al. Politechniki 4, 93-590 Łódź
3. Organizator: INTERSERVIS Sp. z O.O.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel. 42 637 12 15
fax 42 639 79 80
http://vetmedica@interservis.pl/

II. OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

27.03.2020 r. — termin dostarczenia materiałów do publikacji targowej.
Wystawca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi tekstu wpisu w języku polskim i angielskim. Brak przesłania treści wpisu zwalnia Organizatora z obowiązku jego zamieszczenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść przesłanych wpisów.
Po upływie w.w. terminu zamieszczenie wpisu możliwe jest po uzgodnieniu z Organizatorem.
20.03.2020 r. — termin nadsyłania projektu elektrycznego i architektonicznego stoiska — dotyczy zabudowy własnej.
27.03.2020 r. — termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu o Złoty Medal Targów VETMEDICA 2020.
Uroczyste otwarcie targów – 18.11.2019 r. godz. 11.00
Wieczór Wystawców – 18.11.2019 r. godz. 20.00

III. GODZINY OTWARCIA HALI

Montaż stoisk
16 - 17.04.2020 r. – 08.00-21.30 – budowa stoisk indywidualnych
17.04.2020 r. – 10.00-21.30 – urządzanie stoisk standardowych
18.04.2020 r. – 08.00-10.00 – urządzanie stoisk

Dni targowe dla wystawców
18.04.2020 r. – 08.00-18.00
19.04.2020 r. – 08.00-17.00

Dni targowe dla odwiedzających
18.04.2020 r. – 09.00-17.00
19.04.2020 r. – 09.00-17.00

Demontaż
19.04.2020 r. – 17.00-20.30 – zdawanie stoisk standardowych przez wystawców
19.04.2020 r. – 17.00-22.00 – demontaż stoisk indywidualnych

IV. WJAZD NA TERENY TARGOWE

1. W dniach 16 - 17.04.2020 r. (okres montażu stoisk) w godz. 08.00 – 21.30 oraz 19.04.2020 r. (okres demontażu) po godz. 17.30 wjazd na tereny targowe na podstawie:
 karty wstępu wystawcy,
 karty parkingowej,
 karty na montaż/demontaż
 zlecenia dostawy.
2. Parking dla wystawców na terenie Expo-Łódź tylko dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t, dozorowany w godzinach otwarcia hali dla wystawców.
3. W dniach  18-19.04.2020 r. (okres trwania targów) do wjazdu na tereny targowe upoważnia karta parkingowa. Dodatkowe karty parkingowe sprzedawane są na podstawie pisemnego zamówienia – formularz 2C.
4. W ostatnim dniu trwania targów, tj. 19.04.2020 r. w celu demontażu stoisk, samochody ciężarowe i dostawcze wpuszczane będą na tereny targowe po godzinie 17.30

V. W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE

(poza świadczeniami zawartymi w opłacie rejestracyjnej - wpis w informatorze wraz z edycja logo oraz linkiem do strony wystawcy i kartę parkingową (1 szt.).
1. Zaproszenie dla przedstawiciela firmy do udziału w uroczystości otwarcia targów
2. Zaproszenia do zwiedzania targów dla Państwa gości przy powierzchni stoiska:
- do 20 m2 - 10 szt.
- od 21 m2 do 50 m2 - 20 szt.
- powyżej 50 m2 - 30 szt.
(prosimy o potwierdzenie liczby zaproszeń do dnia 02.10.2019 r. Po tym terminie zaproszenia będą przydzielane w ramach możliwości do wyczerpania zapasów)
3. Służbowe karty wstępu:
- 4 szt. przy powierzchni stoiska do 20 m2
- 2 szt. na każde kolejne 10 m2

VI. STOISKA STANDARDOWE (ZABUDOWA ORGANIZATORA)

1. Za niewykorzystane elementy zabudowy standardowej nie przysługują rekompensaty finansowe oraz uzupełnienia wyposażenia podczas targów.
2. W przypadku zlecenia wykonania znaku logo, prosimy o dostarczenie wzoru w wersji elektronicznej na adres vetmedica@interservis.pl i określenie, czy ma być wykonane dodatkowo — obok standardowego napisu, czy zamiast niego.
3. Zmiany dotyczące wyposażenia stoiska mogą być zlecane najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem targów. Zlecenie wyposażenia stoiska, w terminie krótszym będzie realizowane w miarę możliwości.
4. Za uszkodzone lub zaginione elementy zabudowy i wyposażenia stoiska wystawca będzie obciążony kosztami zakupu tych elementów.

VII. STOISKA Z ZABUDOWĄ WŁASNĄ (REALIZACJA WYSTAWCY)

1. Wystawca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi projektu architektonicznego i elektrycznego stoiska do dnia 27.03.2020 r. Prosimy o zaznaczenie w projekcie miejsca doprowadzenia przewodu zasilającego, rozdzielni oraz miejsca doprowadzenia przyłącza wodno – kanalizacyjnego.
2. Liczba rozdzielni do wynajmu jest ograniczona — formularz 2B.
3. Za wykonanie przyłączy o innych parametrach od podanych w formularzu 2B oraz wykonanie innych usług elektrycznych, stosowane będą ceny wynikające z kalkulacji indywidualnych.
4. Wystawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru skuteczności zerowania wykonanej instalacji elektrycznej i dostarczenia Organizatorowi protokołu pomiaru. Trwałe podłączenie do sieci nastąpi po przekazaniu protokołu organizatorowi
5. Organizator wyraża zgodę na podklejanie wykładziny do podłogi w stoisku jedynie taśmą żelową (łatwą do usunięcia) — możliwość zamówienia — formularz 2B.
6. Wystawca zobowiązany jest zdać oczyszczoną i uporządkowaną powierzchnię po demontażu stoiska, łącznie ze zdjęciem z podłogi taśm po wykładzinie. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie demontażu, Organizator zleci ich wykonanie na koszt Wystawcy.
7. Wystawca zobowiązuje się poinformować realizatora zabudowy, że jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami budowy stoisk targowych oraz harmonogramem prac w czasie montażu i demontażu. Powyższe informacje Organizator prześle wskazanemu realizatorowi stoiska wraz z potwierdzeniem udziału w targach. Podpisanie oświadczenia stanowi warunek dopuszczenia do prac montażowych.
8. Osoby oraz firmy zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu stoiska, zobowiązane są do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które należy pobrać w Biurze Targów. Identyfikatory te upoważniają do przebywania na terenie obiektu jedynie w okresie montażu i demontażu stoiska. Organizator ze względu na bezpieczeństwo i troskę o majątek Wystawcy ma prawo usunąć z terenów targowych osoby nieposiadające identyfikatorów, a także odmówić wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.
9. W przypadku zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo- kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie itp.) powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenami targowymi w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materiały powinny być dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na terenach targowych pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia z pochłaniaczami pyłu.

VIII. CENA ZA POWIERZCHNIĘ

1. Cena powierzchni wystawienniczej obejmuje: powierzchnię wystawienniczą na okres targów, montażu i demontażu, koszt zużycia energii elektrycznej, wody, udziału przedstawiciela Wystawcy w imprezach towarzyszących (tj. otwarcie targów, spotkania branżowe, pokazy i prezentacje, konferencje), korzystanie ze wspólnie użytkowanej powierzchni, utrzymanie czystości przejść i korytarzy w obiekcie, zabezpieczenie obiektu przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p/poż., reklamę i promocję Targów. oraz promocji.
2. Cena powierzchni, wyposażenia oraz świadczonych usług zamieszczone są w formularzach 1 i 2.
3. Przy fakturowaniu za powierzchnię oraz dodatkowe usługi doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług - VAT.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

1. Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł netto, należy wpłacić na konto organizatora wraz z przesłanym zgłoszeniem udziału — formularzem umowy lub przy opłacie za całość zgłoszenia.
2. W ramach opłaty rejestracyjnej Wystawcy przysługują:
• karty wstępu;
• zaproszenia dla Gości;
• 1 karta parkingowa;
• informacje o Wystawcy na stronie targów wraz z linkiem do strony;
• wpis do informatora targowego wraz z logo.
3. Organizator przyjmuje zgłoszenie uczestnictwa w targach pod warunkiem przesłania umowy i wniesienia opłaty rejestracyjnej.
4. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej możliwa jest po dokonaniu wpłaty w terminach określonych w formularzu umowy.
5. Przy obliczeniu opłaty za najem powierzchni, Organizator dokonuje zaokrąglenia do pełnego m2 w górę.

6. Wielkość zamówionej powierzchni nie może być mniejsza niż 4 m2 . Minimalna głębokość stoiska 2 mb
7. Jeżeli z Zamawiającym nie zostanie zawarta umowa udziału w targach ze strony Organizatora, wpłacona opłata rejestracyjna i przedpłata będą zwrócone.
8. W przypadku przebudowy stoiska na życzenie Wystawcy, wykonanego zgodnie ze zgłoszeniem udziału, Wystawca ponosi dodatkowe koszty w wysokości 50% wartości zabudowy całego stoiska.

X. TERMINARZ PŁATNOŚCI

Należność zobowiązuję się uregulować w nieprzekraczalnym terminie:
-do 15.02.2020 r. -50% kosztów uczestnictwa,
-do 05.03.2020 r. – pozostała kwota.

Uwaga! Wpłata pełnej należności
- do 15.02.2020 r. upoważnia do 20% rabatu od ceny za powierzchnię bez zabudowy
- do 29.02.2020 r. upoważnia do 15% rabatu od ceny za powierzchnie bez zabudowy

XI. KONKURS O ZŁOTY MEDAL TARGÓW 

1. Organizatorem Konkursu o Złoty Medal Targów VETMEDICA jest Interservis Sp. z 0.0.
2. Zgłoszenia są przyjmowane do 27.03.2020 r.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującego eksponaty, materiały i produkty prezentowane na targach przez cały czas trwania targów, a także przez czas ich montażu, demontażu i transportu.
2. Informujemy, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie eksponatów, materiałów, produktów i innych rzeczy materialnych należących do Wystawców, do których dojdzie podczas ich montażu, demontażu i w czasie trwania targów, które spowodowane są działaniem samego Wystawcy oraz osób trzecich.
3. W czasie montażu i demontażu Wystawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za rozładunek i załadunek, do współpracy z firmami wykonującymi usługi załadunku i rozładunku, zabudowy, służbami technicznymi hali wystawienniczej i Organizatora.

XIII. INNE

Na terenie obiektów targowych obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
Zarząd Spółki INTERSERVIS
Łódź, listopad 2019 r.

W przypadku pytań dotyczących prezentacji prosimy o kontakt:

Biuro Interservis
42 637 12 15
biuro@interservis.pl

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o taką organizację demontażu ekspozycji, aby rozpoczął się od godz. 17.00 i trwał do godz. 21.30.

Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. W przypadku, gdyby okazało się to trudne organizacyjnie prosimy o informację do Biura Targów, celem uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem wynajmu obiektu w godzinach nocnych.

Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
Targi vetmedica 2018, vetmedica 2018, targi medycyny weterynaryjnej
vetmedica 2016