PIERWSZEŃSTWO Z WYSTAWY

INTERESRVIS SP. Z O. O. POSIADA PRZYZNANY PRZEZ PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP PRZYWILEJ PIERWSZEŃSTWA Z WYSTAWY ZGODNIE Z ART. 151 UST 2 USTAWY Z 30 CZERWCA 2000R PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (DZ.2015 POZ. 1615).

Przywilej ten umożliwia Wystawcom nabycie prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z datą rozpoczęcia targów. Aby skorzystać z tego przywileju Wystawca zobowiązany jest podczas odbywających się targów do uzyskania od Organizatora targów stosownego oświadczenia. które musi zostać złożone w Urzędzie Patentowym RP wraz z dokonywanym zgłoszeniem wzoru w celu uzyskania prawa wyłącznego.

Skorzystanie z przywileju pierwszeństwa daje możliwość zabezpieczenia praw wyłącznych poprzez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP z datą wystawienia oraz ułatwia postępowanie w przypadku naruszeń, czynów nieuczciwej konkurencji.

Zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym jest skuteczną ochroną przed nieuczciwą konkurencja, ułatwia dochodzenie praw.

Informacji udziela rzecznik patentowy firmy INTERSERVIS bezpośrednio na stoisku Wystawcy lub w Biurze Organizacji Targów.

W razie pytań oraz chęci skorzystania z przywileju pierwszeństwa z wystawy prosimy o kontakt: biuro@interservis.pl 

vetmedica 2016
vetmedica 2016